કોવિડ ૧૯ - અંતર્ગત હોસ્પિટલ બેડની ઉપલબ્ધતા - પાટણ જિલ્લો

ક્રમ હોસ્પિટલનું નામ વેન્ટિલેટર બાયપેપ ઓક્સિજન સાદા સરનામું સ્થળ હોસ્પિટલ
નોડલ
ઓફિસરનું
નામ
મોબાઇલ નંબર
છેલ્લે અપડેટ
તારીખ
સમય
કુલ ખાલી કુલ ખાલી કુલ ખાલી કુલ ખાલી
  કુલ બેડ 36 22 104 51 923 570 513 428  
1 GMERS મેડીકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પીટલ ધારપુર પાટણ 5 5 45 20 260 210 0 0 ઉંઝા પાટણ હાઇવે, ધારપુર ગામ પાસે પાટણ ડૉ. હિતેશ ગોસાઇ - (M) 9978018061
મો. 9978018061
04/06/2021 10:42:32
2 સબરીમાલા હોસ્પિટલ, પાટણ 4 4 10 10 44 44 67 67 બી-1, સરદાર કોમ્પ્લેક્સ, હાઇવે ચાર રાસ્તા, પાટણ - 384265 પાટણ રમીલાબેન ચૌધરી
મો. 9016379821
02/06/2021 09:46:37
3 ગોકુલ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ, સિધ્ધપુર 0 0 0 0 14 14 28 28 લક્ષ્મી માર્કેટ પાસે, સિધ્ધપુર - 384151 સિધ્ધપુર ડૉ. વિશાલ શુક્લ
મો. 9313231762
29/05/2021 22:13:35
4 સા.આ.કેન્દ્ર રાધનપુર 0 0 0 0 20 20 20 18 રેફરલ હોસ્પિટલ, બસ સ્ટેસન સામે, રાધનપુર, પાટણ રાધનપુર ડૉ. અરવિંદભાઈ ચૌધરી
મો. 9898472345
16/06/2021 12:19:08
5 યુનિક હોસ્પીટલ, રળીયાત ચેમ્બર પાટણ 0 0 2 2 11 9 27 25 એ-રળીયાત ચેમ્બર, સ્ટેશન રોડ, પાટણ પાટણ ડૉ. અજિત
મો. 9624660380
07/06/2021 10:14:45
6 ન્યુ જનતા હોસ્પીટલ, પાટણ 3 3 1 1 33 29 3 3 સરદાર રોડ, પેહલા રેલ્વે અન્ડરબ્રીજ નજીક, પાટણ પાટણ ડૉ. પી.એમ.પટેલ
મો. 9714497992
27/05/2021 10:44:19
7 કુશ સર્જરી હોસ્પિટલ,રાધનપુર 1 1 0 0 20 20 5 5 First floor siddhi Vinayak complex highway road રાધનપુર Dr Pankaj K Sinha
મો. 9426511997
03/06/2021 09:52:56
8 આસ્થા હોસ્પીટલ, રાધનપુર 2 2 2 2 8 8 14 14 ભાભર ત્રણ રસ્તા, વિનાયક નગર પાસે, તા. રાધનપુર, જિ. પાટણ. રાધનપુર MEENABEN PRAJAPATI
મો. 9979340979
06/07/2021 18:34:51
9 ગીતા હોસ્પિટલ એન્ડ આઈ. સી. યુ. સેન્ટર, બસ સ્ટેશન સામે, પાટણ 3 0 7 0 20 15 10 10 બી, દેવભૂમિ કોમ્પલેક્ષ, એસટી બસ સ્ટેશનની સામે પાટણ રવિ ભારતભાઈ મોદી
મો. 9724066761
07/06/2021 21:44:46
10 સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ચાણસ્મા 0 0 0 0 10 10 15 15 સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પોલીસ સ્ટેશન ની પાછળ, ચાણસ્મા ચાણસ્મા ડૉ. જિજ્ઞેશ બી. પટેલ
મો. 9925018915
03/06/2021 15:06:12
11 દેવભૂમિ હાર્ટ એન્ડ મેડીકલ સેન્ટર, એસ. ટી. સ્ટેન્ડ, પાટણ 0 0 2 2 3 3 19 19 બસ સ્ટેન્ડની સામે પાટણ ડૉ. દિનેશભાઇ મોદી
મો. 9824528937
03/06/2021 16:24:04
12 આનંદ મેડીકલ હોસ્પીટલ એન્ડ આઇ.સી.યુ., બસસ્ટેન્ડ પાટણ 0 0 8 5 20 14 3 3 દેવ ભૂમિ કોમ્પલેક્ષ બસ સ્ટેશન ની સામે પાટણ Dr. Kaushik D. Joshi
મો. 7046030378
26/05/2021 22:56:15
13 અગ્રવાલ હોસ્પિટલ, કીલાચંદ સેન્ટર, પાટણ 0 0 0 0 16 16 5 5 પાંચમી લાઈન, કીલાચંદ સેન્ટર, સ્ટેશન રોડ, પાટણ પાટણ રસિકભાઈ સોલંકી
મો. 9712399974
16/06/2021 15:14:40
14 અમથીબા હાર્ટ હોસ્પીટલ એન્ડ આઇ.સી.યુ. ૩ર/ લક્ષ્મીનગર સોસાયટી પાટણ 0 0 0 0 13 13 7 7 32 લક્ષ્મીનગર, બસ સ્ટેશનની સામે પાટણ નીલ ચૌધરી
મો. 8128212042
16/06/2021 20:40:10
15 શ્યામ હોસ્પીટલ, પાટણ 1 1 1 1 15 15 3 3 સુભદ્રાનગર, પાટણ પાટણ malji thakor
મો. 9714956421
22/07/2021 09:58:16
16 ઉપાસના હોસ્પીટલ , કોહીનુર સિનેમા પાટણ 0 0 0 0 6 5 14 13 કોહિનૂર સિનેમાની સામે પાટણ સૈયદભાઇ
મો. 9512292221
28/05/2021 10:52:28
17 હોપવેલ મેડીકલ એન્ડ હાર્ટ હોસ્પિટલ, કોહીનૂર એવન્યુ, સિધ્ધપુર ચોકડી, પાટણ 0 0 0 0 0 0 18 18 કોહિનૂર એવન્યુ, પાટણ પાટણ ડૉ. દિનેશ
મો. 9408858808
30/05/2021 11:19:08
18 આસ્થા મેડીકલ એન્ડ હાર્ટ હોસ્પીટલ, સિધ્ધપુર 0 0 0 0 9 9 9 9 એચ.ડી.એફ.સી. બેંક પાસે, એસ.જે. રોડ, સિધ્ધપુર, તા.સિધ્ધપુર સિધ્ધપુર Dr. Mahesh M Nayak
મો. 9825354796
02/06/2021 21:22:42
19 માવતર હાર્ટ એન્ડ મેડીકેર હોસ્પિટલ, પાટણ 0 0 1 1 9 9 8 8 પુનાભા કોમ્પ્લેક્સ, બીજો માળ, આદર્શ હાઈસ્કૂલની બાજુમા, પાટણ પાટણ ડો. હાર્દિક પ્રજાપતિ
મો. 6353444346
30/05/2021 16:46:53
20 શ્રીજી આઇસીયુ એન્ડ ઇમરજન્સી હોસ્પિટલ, રાધનપુર 2 2 1 1 8 3 12 11 ઇન્દ્રપ્રસ્થ કોમ્પ્લેક્ષ, પાલનપુર હાઇવે, રાધનપુર રાધનપુર DR.DHIRAJBHAI RATHOD
મો. 9426896721
27/05/2021 09:50:45
21 જીગર હાર્ટ એન્ડ મેડીકલ હોસ્પીટલ, સ્ટેશન રોડ, પાટણ 0 0 0 0 6 5 12 12 યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેશન રોડ પાસે, પાટણ પાટણ DR JAYESH S PANCHIWALA
મો. 8160597927
28/05/2021 11:18:21
22 મેડીસીટી હોસ્પીટલ, પાટણ 2 1 5 2 12 7 6 6 Siddhraj complex પાટણ Vivekbhai patel
મો. 9898922925
26/05/2021 08:30:54
23 ઓમ ICU, રાધનપુર 0 0 2 2 7 7 7 7 ભાભર ત્રણ રસ્તા, વિનાયક નગર પાસે તા. રાધનપુર જિ. પાટણ રાધનપુર ડૉ. મીના પ્રજાપતિ
મો. 9979340979
06/07/2021 18:34:33
24 પ્રસિદ્ધ હાર્ટ એન્ડ ક્રીટીકલ કેર (I.C.U) હોસ્પિટલ, પાટણ 1 0 1 0 14 4 16 10 ભગવતીનગર, પાટણ પાટણ પ્રસિદ્ધ હાર્ટ એન્ડ ક્રીટીકલ કેર (I.C.U) હોસ્પિટલ
મો. 8487953932
28/05/2021 10:25:20
25 ગાયત્રી હોસ્પીટલ, બસસ્ટેન્ડ પાસે પાટણ 1 0 2 0 15 4 13 8 બસ સ્ટેન્ડ રોડની સામે પાટણ પાયલ ચૌધરી
મો. 8160171397
30/05/2021 16:03:31
26 હાઈટેક આઈ.સી.યુ. પાટણ 0 0 0 0 5 5 7 7 Shlok Plaza, University road પાટણ Dr. Ambalal Patel
મો. 9824059498
29/05/2021 13:01:33
27 સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, કાકોશી 0 0 0 0 10 10 2 2 બજાર પાસે, કાકોશી કાકોશી Dr. V J VERMA - (M) 9687630293
મો. 9687630293
29/05/2021 10:40:23
28 શ્લોક હોસ્પીટલ, નવજીવન હોટલ પાસે, પાટણ 1 0 0 0 15 3 10 7 નવજીવન હોટલ સામે, સરદાર કોમ્પ્લેક્ષ, પાટણ પાટણ Dr. Jitubhai
મો. 8160831826
04/06/2021 11:51:27
29 લાઈફ કેર હોસ્પિટલ, ૮-સુભદ્રાનગર, પાટણ 2 1 1 1 7 5 3 3 8, સુભદ્રા નગર, સ્ટેશન રોડ, પાટણ પાટણ ડૉ. નિશાંત ગુપ્તા
મો. 9106035842
28/05/2021 20:07:42
30 રોનક હાર્ટ એન્ડ ક્રીટીકલ કેર (ICU) હોસ્પીટલ 1 1 0 0 5 5 4 4 કિલાચંદ શૉપિંગ કોમ્પલેક્ષ, પહેલો માળ, પહેલી લાઈન,પાટણ પાટણ ડૉ. વિષ્ણુંગિરિ ગોસ્વામી
મો. 9724501073
29/05/2021 10:08:14
31 સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, કુંવારા 0 0 0 0 0 0 10 10 સ્કુલની બાજુમાં સી.એચ.સી., કુંવારા, મુ.પો.કુંવારા કુંવારા Dr. URVESH PRAJAPATI
મો. 9726194621
03/06/2021 09:27:08
32 સા.આ.કેન્દ્ર બીલીયા 0 0 0 0 0 0 10 10 બીલીયા ખળીરોડ બીલીયા ડો. પી‌ એન પટેલ
મો. 9898413312
29/05/2021 14:17:55
33 સા.આ.કેન્દ્ર લણવા 0 0 0 0 2 2 8 8 મુ.પો.લણવા, તા.ચાણસ્મા લણવા DR.H.R.RABARI
મો. 9624636067
29/05/2021 13:58:25
34 સા.આ.કેન્દ્ર શંખેશ્વર 0 0 0 0 5 5 5 5 ગ્રામ પંચાયત ની બાજુ માં. શંખેશ્વર શંખેશ્વર ડૉ.સરજુ પટેલ
મો. 8866730215
27/05/2021 12:14:14
35 સા.આ.કેન્દ્ર સરીયદ 0 0 0 0 5 4 5 5 સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર સરીયદ સરીયદ ડો નીતીન .આર. પ્રજાપતી
મો. 9099951984
31/05/2021 10:16:20
36 શ્રીરંગ હાર્ટ કેર 0 0 0 0 12 2 8 6 બી-વિંગ, બીજો માળ, રામેશ્વર આઇકોનિક, વી.કે. ભૂલા સ્કૂલ અને હેડ ઓફિસ પાછળ, રાજમહેલ રોડ, પાટણ - 384265 પાટણ Ashish
મો. 9978790242
26/05/2021 10:36:02
37 એ. જે. પટેલ હોસ્પિટલ, રેલ્વે સ્ટેશન, પાટણ 0 0 0 0 10 8 3 0 રાજમહેલ રોડ, રેલ્વેસ્ટેશન પાસે, પાટણ પાટણ Dr. Nailesh S Patel - (M) 9427060777
મો. 9427060777
29/05/2021 07:33:04
38 સંજીવની હોસ્પિટલ, રાધનપુર 0 0 0 0 4 4 8 4 હરેક્રિસ્ના કોમ્પ્લેક્સ, મહેસાણા હાઇવે, રાધનપુર રાધનપુર ડૉ. વિષ્ણુદાન વી ઝુલા
મો. 9825304595
27/05/2021 13:27:11
39 સિધ્ધી મેડીકલ હોસ્પીટલ, બસસ્ટેન્ડ રોડ પાટણ 0 0 0 0 6 6 2 2 ગજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, બસ સ્ટેશન રોડ, પાટણ પાટણ કિરણ ઠક્કર
મો. 9825739943
26/05/2021 10:08:13
40 K. B. ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલ, ચાણસ્મા 0 0 0 0 2 0 8 7 Harij highway , chanasma patan ચાણસ્મા Dr Brijesh A patel (D.N.B) Medicine
મો. 7247678585
24/05/2021 15:29:49
41 સા.આ.કેન્દ્ર જંગરાલ 0 0 0 0 4 1 5 5 સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર જંગરાલ, તા.સરસ્વતી, જી.પાટણ જંગરાલ ડો દર્શીત મોદી
મો. 9662517187
27/05/2021 14:28:38
42 ભગવતી કલીનીક, પાટણ 0 0 0 0 3 3 3 3 રેલ્વે નાણું, નવાગંજ બજારની સામે, પાટણ પાટણ Dr ashwinbhai patel
મો. 9925918100
19/07/2021 16:21:33
43 સંજીવની હોસ્પિટલ, સિદ્ધપુર 0 0 0 0 16 5 0 0 ભગત કમર્શિયલ સેન્ટર સિદ્ધપુર કાંતિભાઇ પટેલ
મો. 9726127321
08/06/2021 19:00:25
44 સા.આ.કેન્દ્ર વારાહી 0 0 0 0 14 5 0 0 કોલીવાડા રોડ, વારાહી, તા.સાંતલપુુર વારાહી DR J N PANCHAL
મો. 9099069780
18/05/2021 13:14:16
45 સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સંડેર 0 0 0 0 1 1 4 4 સિધ્ધનાથ મંદિરની પાસે, સંડેર સંડેર ડો એસ એસ પટેલ
મો. 9687687894
05/06/2021 15:29:12
46 સામવેદ હોસ્પીટલ એન્ડ I.C.U, રાધનપુર 0 0 2 1 7 0 16 3 Bhabharhighway રાધનપુર Jigar prajapati
મો. 7990838167
23/06/2021 00:58:44
47 લાઈફ લાઇન આઇ. સી. યુ., જનતા હોસ્પિટલ સામે, પાટણ 5 1 0 0 11 3 0 0 જનતા હોસ્પિટલની સામે, પાટણ પાટણ પ્રહલાદજી ઠાકોર
મો. 9979183111
26/05/2021 10:13:40
48 સા.આ.કેન્દ્ર હારીજ 0 0 0 0 3 0 7 4 સરદાર ચોક પાસે, પોસ્ટ ઓફિસ નજીક, હારીજ સી.એચ.સી. હારીજ ડૉ. Manoj Akhani
મો. 8000180789
13/05/2021 18:38:34
49 હર્ષરાજ હેલ્થકેર હોસ્પીટલ, સુભદ્રાનગર, પાટણ 0 0 1 0 5 0 4 3 9, સુભદ્રાનગર, સ્ટેશન રોડ, પાટણ - 384265 પાટણ કૌશિકભાઇ ૫ટેલ
મો. 9327738155
29/05/2021 07:51:35
50 સદારામ ICU હોસ્પિટલ, રાધનપુર 2 0 0 0 15 0 3 2 બીજો માળ , આસ્થા હોસ્પિટલ, ભાભર ત્રણ રસ્તા - રાધનપુર રાધનપુર અનુપભાઈ ઠાકોર
મો. 9574416716
26/05/2021 11:06:46
51 સદભાવ હોસ્પીટલ, ટી.બી. ત્રણ રસ્તા પાટણ 0 0 0 0 66 0 10 0 ટી.બી. ત્રણ રસ્તા, પાટણ... પાટણ. ડૉ. કમલ ગુપ્તા.
મો. 9825470057
26/05/2021 17:19:52
52 મકતાબાહ હોસ્પિટલ, સિદ્ધપુર 0 0 10 0 52 0 0 0 મકતબા જાફરિયા નોલેજ એન્ડ રિસર્ચ એકેડમી, સેદ‌‌રાણા સ્ક્વેર, સિદ્ધપુર સિદ્ધપુર ડૉ. મનીષ રામાવત
મો. 8238016751
28/05/2021 11:42:01
53 રીયા હાર્ટ એન્ડ મેડીકલ હોસ્પીટલ, રળીયાત ચેમ્બર પાટણ 0 0 0 0 20 0 1 0 બી-રળીયાત ચેમ્બર, ૫હેલો માળ, પાટણ પાટણ prakashbhai
મો. 9979418718
27/05/2021 12:17:03
54 અરપણ કીડની હોસ્પીટલ, સરદાર કોમ્પલેક્ષ પાટણ 0 0 0 0 9 0 4 0 નવજીવન હોટેલની સામે, સિદ્ધપુર ચાર રસ્તા, પાટણ પાટણ ડૉ. પ્રવિણ જોશી - (M) 8849668787
મો. 8849668787
26/05/2021 11:13:42
55 સા.આ.કેન્દ્ર વાગડોદ 0 0 0 0 3 0 7 0 સી.એચ.સી.વાગડોદ આર.ડી.દેસાઈ હાઈસ્કુલ પાછળ વાગડોદ DR. SMITA VARMA
મો. 9725712597
21/05/2021 17:23:46
56 સા.આ.કેન્દ્ર સમી 0 0 0 0 5 0 5 0 આઇ.ટી.આઇ. સામે સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સમી, તા.સમી સમી DR DARSHANBHAI RAJAN
મો. 7990534336
20/06/2021 16:49:26
57 સા.આ.કેન્દ્ર સાંતલપુર 0 0 0 0 5 0 5 0 સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સાંતલપુર જી પાટણ તા સાંતલપુર પોલીસ સ્ટેશન ની બાજુમાં કંડલા હાઇવે રોડ સાંતલપુર સાંતલપુર ડો પી કે પટેલ
મો. 9427374780
03/06/2021 15:21:27
58 કેશવ હોસ્પીટલ, બગેશ્વર મહાદેવ, પાટણ 0 0 0 0 3 0 5 0 બગેશ્વર મહાદેવ મંદિરની સામે, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, પાટણ પાટણ દલપતભાઈ
મો. 9979927705
28/05/2021 11:55:49
  કુલ બેડ 36 22 104 51 923 570 513 428