કોવિડ ૧૯ - અંતર્ગત હોસ્પિટલ બેડની ઉપલબ્ધતા - પાટણ જિલ્લો

ક્રમ હોસ્પિટલનું નામ વેન્ટિલેટર બાયપેપ ઓક્સિજન સાદા સરનામું સ્થળ હોસ્પિટલ
નોડલ
ઓફિસરનું
નામ
મોબાઇલ નંબર
છેલ્લે અપડેટ
તારીખ
સમય
કુલ ખાલી કુલ ખાલી કુલ ખાલી કુલ ખાલી
  કુલ બેડ 33 0 100 2 788 8 573 173  
1 સબરીમાલા હોસ્પિટલ, પાટણ 4 0 10 0 44 0 67 59 બી-1, સરદાર કોમ્પ્લેક્સ, હાઇવે ચાર રાસ્તા, પાટણ - 384265 પાટણ રમીલાબેન ચૌધરી
મો. 9016379821
06/05/2021 12:11:27
2 હોપવાલે મેડીકલ એન્ડ હાર્ટ હોસ્પીટલ સિધ્ધપુર ચોકડી પાટણ 0 0 0 0 0 0 18 11 કોહિનૂર એવન્યુ, પાટણ પાટણ ડૉ. દિનેશ
મો. 9408858808
06/05/2021 16:27:34
3 સા.આ.કેન્દ્ર બીલીયા 0 0 0 0 0 0 10 10 બીલીયા ખળીરોડ બીલીયા ડો. પી‌ એન પટેલ
મો. 9898413312
06/05/2021 07:47:14
4 સા.આ.કેન્દ્ર હારીજ 0 0 0 0 0 0 10 10 સરદાર ચોક પાસે, પોસ્ટ ઓફિસ નજીક, હારીજ સી.એચ.સી. હારીજ - પાટણ ડૉ. Manoj Akhani
મો. 8000180789
30/04/2021 14:46:08
5 સા.આ.કેન્દ્ર સમી 0 0 0 0 0 0 10 10 આઇ ટી આઇ સામે સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર સમી આરોગ્ય કેન્દ્ર સમી DR DARSHANBHAI RAJAN
મો. 7990534336
06/05/2021 15:14:48
6 દેવભુમી હાર્ટ એન્ડ મેડીકલ સેન્૭ર , એસ.ટી. સ્ટેન્ડ પાટણ 0 0 2 1 3 0 19 8 બસ સ્ટેન્ડની સામે પાટણ ડૉ. દિનેશભાઇ મોદી
મો. 9824528937
06/05/2021 10:05:19
7 સા.આ.કેન્દ્ર કુંવારા 0 0 0 0 0 0 10 9 મુ.પો.કુંવારા સ્કુલની બાજુમાં સી.એચ.સી.,કુંવારા Dr. URVESH PRAJAPATI
મો. 9726194621
06/05/2021 10:13:57
8 જીગર હાર્ટ એન્ડ મેડીકલ હોસ્પીટલ, સ્ટેશન રોડ, પાટણ 0 0 0 0 6 2 12 6 nr union bank of india station road patan પાટણ DR JAYESH S PANCHIWALA
મો. 8160597927
06/05/2021 20:56:33
9 K.B. ટ્રસ્ટ હોસ્પીટલ ચાણસ્મા 0 0 0 0 2 0 8 7 Harij highway , chanasma patan ચાણસ્મા Dr Brijesh A patel (D.N.B) Medicine
મો. 7247678585
05/05/2021 17:46:05
10 સદભાવ હોસ્પીટલ, ટી.બી. ત્રણ રસ્તા પાટણ 0 0 0 0 60 0 10 6 ટી.બી. ત્રણ રસ્તા, પાટણ... પાટણ. ડૉ. કમલ ગુપ્તા.
મો. 9825470057
06/05/2021 08:38:53
11 સા.આ.કેન્દ્ર જંગરાલ 0 0 0 0 3 0 7 6 સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર જંગરાલ તા, સરસ્વતી , જી. પાટણ જંગરાલ ડો દર્શીત મોદી
મો. 9662517187
29/04/2021 17:38:26
12 સા.આ.કેન્દ્ર લણવા 0 0 0 0 0 0 10 6 AT-LANVA,TA.CHANASMA,DIST-PATAN,PIN CODE-384229 AT-LANVA DR.H.R.RABARI
મો. 9624636067
06/05/2021 13:13:36
13 સા.આ.કેન્દ્ર સાંતલપુર 0 0 0 0 1 0 9 6 સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સાંતલપુર જી પાટણ તા સાંતલપુર પોલીસ સ્ટેશન ની બાજુમાં કંડલા હાઇવે રોડ સાંતલપુર સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સાંતલપુર ડો પી કે પટેલ
મો. 9427374780
06/05/2021 09:30:21
14 ગોકુલ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ, સિધ્ધપુર 0 0 0 0 14 0 28 5 લક્ષ્મી માર્કેટ પાસે, સિધ્ધપુર - 384151 સિધ્ધપુર ડૉ. વિશાલ શુક્લ
મો. 9313231762
06/05/2021 19:46:48
15 આદી સ્લોક હોસ્પીટલ, સરદાર કોમ્પલેક્ષ પાટણ 0 0 0 0 12 1 8 3 સરદાર કોમ્પલેક્ષ, સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા પાટણ Ashish
મો. 9978790242
06/05/2021 10:35:32
16 કુશ સર્જરી હોસ્પિટલ,રાધનપુર 1 0 0 0 20 1 5 2 First floor siddhi Vinayak complex highway road રાધનપુર Dr Pankaj K Sinha
મો. 9426511997
06/05/2021 11:13:16
17 સા.આ.કેન્દ્ર શંખેશ્વર 0 0 0 0 3 3 17 0 ગ્રામ પંચાયત ની બાજુ માં. શંખેશ્વર શંખેશ્વર ડૉ.સરજુ પટેલ
મો. 8866730215
06/05/2021 11:54:58
18 Life Care ICU સુભદ્રા નગર, પાટણ 2 0 1 0 7 0 3 2 8, સુભદ્રા નગર, સ્ટેશન રોડ, પાટણ પાટણ ડૉ. નિશાંત ગુપ્તા
મો. 9106035842
06/05/2021 15:34:16
19 સંજીવની હોસ્પિટલ, રાધનપુર 0 0 0 0 4 1 8 1 હરેક્રિસ્ના કોમ્પ્લેક્સ, મહેસાણા હાઇવે, રાધનપુર રાધનપુર ડૉ. વિષ્ણુદાન વી ઝુલા
મો. 9825304595
06/05/2021 17:07:58
20 સા.આ.કેન્દ્ર સરીયદ 0 0 0 0 3 0 7 2 સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર સરીયદ સરીયદ ડો નીતીન .આર. પ્રજાપતી
મો. 9099951984
29/04/2021 16:46:37
21 સા.આ.કેન્દ્ર વાગડોદ 0 0 0 0 0 0 10 2 સી.એચ.સી.વાગડોદ આર.ડી.દેસાઈ હાઈસ્કુલ પાછળ સી.એચ.સી.વાગડોદ DR. SMITA VARMA
મો. 9725712597
06/05/2021 11:45:04
22 સદારામ ICU હોસ્પિટલ, રાધનપુર 2 0 0 0 15 0 3 1 બીજો માળ , આસ્થા હોસ્પિટલ, ભાભર ત્રણ રસ્તા - રાધનપુર રાધનપુર અનુપભાઈ ઠાકોર
મો. 9574416716
06/05/2021 15:38:22
23 સા.આ.કેન્દ્ર ચાણસ્મા 0 0 0 0 0 0 20 1 સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પોલીસ સ્ટેશન ની પાછળ, ચાણસ્મા ચાણસ્મા ડૉ. જિજ્ઞેશ બી. પટેલ
મો. 9925018915
06/05/2021 15:51:33
24 આનંદ મેડીકલ હોસ્પીટલ એન્ડ આઇ.સી.યુ., બસસ્ટેન્ડ પાટણ 0 0 2 1 9 0 7 0 દેવ ભૂમિ કોમ્પલેક્ષ બસ સ્ટેશન ની સામે પાટણ Dr. Kaushik D. Joshi
મો. 7046030378
06/05/2021 19:16:44
25 GMERS મેડીકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પીટલ ધારપુર પાટણ 2 0 49 0 204 0 0 0 ઉંઝા પાટણ હાઇવે, ધારપુર ગામ પાસે પાટણ ડૉ. હિતેશ ગોસાઇ
મો. 9978018061
06/05/2021 10:44:41
26 મકતાબાહ હોસ્પિટલ, સિદ્ધપુર 0 0 8 0 42 0 0 0 મકતબા જાફરિયા નોલેજ એન્ડ રિસર્ચ એકેડમી, સેદ‌‌રાણા સ્ક્વેર, સિદ્ધપુર સિદ્ધપુર ડૉ. મનીષ રામાવત
મો. 8238016751
06/05/2021 10:49:25
27 યુનિક હોસ્પીટલ, રળીયાત ચેમ્બર પાટણ 0 0 2 0 11 0 27 0 A RALIYAT CHAMBERS,PATAN પાટણ ડૉ. અજિત
મો. 9624660380
06/05/2021 10:54:43
28 ગીતા હોસ્પીટલ એન્ડ આઇ.સી.યુ. સેન્ટર , બસસ્ટેન્ડ પાટણ 3 0 7 0 20 0 10 0 બી, દેવભૂમિ કોમ્પલેક્ષ, એસટી બસ સ્ટેશનની સામે પાટણ રવિ ભારતભાઈ મોદી
મો. 9724066761
06/05/2021 15:17:24
29 ન્યુ જનતા હોસ્પીટલ, પાટણ 3 0 1 0 33 0 3 0 સરદાર રોડ, પેહલા રેલ્વે અન્ડરબ્રીજ નજીક, પાટણ પાટણ ડૉ. પી.એમ.પટેલ
મો. 9714497992
06/05/2021 10:54:04
30 સા.આ.કેન્દ્ર રાધનપુર 0 0 0 0 10 0 30 0 રેફરલ હોસ્પિટલ, બસ સ્ટેસન સામે, રાધનપુર, પાટણ રાધનપુર ડૉ. અરવિંદભાઈ ચૌધરી
મો. 9898472345
05/05/2021 10:57:55
31 પ્રસિદ્ધ હાર્ટ એન્ડ ક્રીટીકલ કેર (I.C.U) હોસ્પિટલ, પાટણ 1 0 1 0 14 0 16 0 ભગવતીનગર, પાટણ પાટણ પ્રસિદ્ધ હાર્ટ એન્ડ ક્રીટીકલ કેર (I.C.U) હોસ્પિટલ
મો. 8487953932
06/05/2021 17:49:05
32 ગાયત્રી હોસ્પીટલ, બસસ્ટેન્ડ પાસે પાટણ 1 0 2 0 15 0 13 0 બસ સ્ટેન્ડ રોડની સામે પાટણ પાયલ ચૌધરી
મો. 8160171397
06/05/2021 09:31:48
33 શ્લોક હોસ્પીટલ, નવજીવન હોટલ પાસે, પાટણ 1 0 0 0 15 0 10 0 Navjivan hotel, sardar complex પાટણ Dr Jitubhai
મો. 8160831826
06/05/2021 19:32:47
34 આસ્થા હોસ્પીટલ, રાધનપુર 2 0 2 0 8 0 14 0 ભાભર ત્રણ રસ્તા, વિનાયક નગર પાસે, તા. રાધનપુર, જિ. પાટણ. રાધનપુર MEENABEN PRAJAPATI
મો. 9979340979
06/05/2021 10:17:00
35 સામવેદ હોસ્પીટલ એન્ડ I.C.U, રાધનપુર 0 0 2 0 7 0 16 0 Bhabharhighway રાધનપુર Jigar prajapati
મો. 7990838167
06/05/2021 18:11:30
36 મેડીસીટી હોસ્પીટલ, પાટણ 2 0 5 0 12 0 6 0 Siddhraj complex પાટણ Vivekbhai patel
મો. 9898922925
06/05/2021 20:21:33
37 શ્રીજી આઇસીયુ એન્ડ ઇમરજન્સી હોસ્પિટલ, રાધનપુર 2 0 1 0 8 0 12 0 INDRAPRASTH COMPLEX PALANPUR HIGHWAY RADHANPUR રાધનપુર DR.DHIRAJBHAI RATHOD
મો. 9426896721
06/05/2021 18:08:03
38 રીયા હાર્ટ એન્ડ મેડીકલ હોસ્પીટલ, રળીયાત ચેમ્બર પાટણ 0 0 0 0 20 0 1 0 B raliyat Chambers first floor patan પાટણ prakashbhai
મો. 9979418718
06/05/2021 12:08:54
39 અગ્રવાલ હોસ્પીટલ, કીલાચંદ સેન્ટર પાટણ 0 0 0 0 16 0 5 0 પાંચમી લાઈન, કીલાચંદ સેન્ટર, સ્ટેશન રોડ, પાટણ પાટણ રસિકભાઈ સોલંકી
મો. 9712399974
06/05/2021 11:16:00
40 ઉપાસના હોસ્પીટલ , કોહીનુર સિનેમા પાટણ 0 0 0 0 6 0 14 0 કોહિનૂર સિનેમાની સામે પાટણ સૈયદભાઇ
મો. 9512292221
07/05/2021 08:19:48
41 અમથીબા હાર્ટ હોસ્પીટલ એન્ડ આઇ.સી.યુ. ૩ર/ લક્ષ્મીનગર સોસાયટી પાટણ 0 0 0 0 13 0 7 0 32 લક્ષ્મીનગર, બસ સ્ટેશનની સામે પાટણ નીલ ચૌધરી
મો. 8128212042
06/05/2021 01:01:05
42 શ્યામ હોસ્પીટલ, પાટણ 1 0 1 0 15 0 3 0 સુભદ્રાનગર, પાટણ પાટણ માલજીભાઇ ઠાકોર
મો. 9714956421
29/04/2021 12:07:07
43 આસ્થા મેડીકલ એન્ડ હાર્ટ હોસ્પીટલ, સિધ્ધપુર 0 0 0 0 9 0 9 0 .Near HDFC BANK SJ ROAD SIDHPUR સિધ્ધપુર .Dr Mahesh M Nayak
મો. 9825354796
06/05/2021 09:07:05
44 માવતર હાર્ટ એન્ડ મેડીકેર હોસ્પિટલ, પાટણ 0 0 1 0 9 0 8 0 પુનાભા કોમ્પ્લેક્સ, બીજો માળ, આદર્શ હાઈસ્કૂલની બાજુમા, પાટણ પાટણ ડો. હાર્દિક પ્રજાપતિ
મો. 6353444346
06/05/2021 15:34:10
45 Life Line ICU જનતા હોસ્પીટલ, પાટણ 5 0 0 0 11 0 0 0 જનતા હોસ્પિટલની સામે, પાટણ પાટણ પ્રહલાદજી ઠાકોર
મો. 9979183111
06/05/2021 16:19:12
46 સંજીવની હોસ્પિટલ, સિદ્ધપુર 0 0 0 0 16 0 0 0 ભગત કમર્શિયલ સેન્ટર સિદ્ધપુર કાંતિભાઇ પટેલ
મો. 9726127321
06/05/2021 09:56:54
47 ઓમ ICU, રાધનપુર 0 0 2 0 7 0 7 0 ભાભર ત્રણ રસ્તા, વિનાયક નગર પાસે તા. રાધનપુર જિ. પાટણ રાધનપુર ડૉ. મીના પ્રજાપતિ
મો. 9979340979
06/05/2021 10:20:42
48 સા.આ.કેન્દ્ર વારાહી 0 0 0 0 14 0 0 0 KOLIVADA ROAD AT POST VARAHI TA SANTALPUR KOLIVADA ROAD VARAHI DR J N PANCHAL
મો. 9099069780
06/05/2021 15:59:21
49 અરપણ કીડની હોસ્પીટલ, સરદાર કોમ્પલેક્ષ પાટણ 0 0 0 0 9 0 4 0 નવજીવન હોટેલની સામે, સિદ્ધપુર ચાર રસ્તા, પાટણ પાટણ ડૉ. પ્રવિણ જોશી
મો. 7975803633
06/05/2021 10:16:05
50 એ.જે.પટેલ હોસ્પીટલ, રેલ્વે સ્ટેશન પાટણ 0 0 0 0 10 0 3 0 Rajmahel road , near railway station પાટણ Dr.Nailesh S Patel
મો. 9427060777
06/05/2021 20:19:34
51 હાઈટેક આઈ.સી.યુ. પાટણ 0 0 0 0 5 0 7 0 Shlok Plaza, University road પાટણ Dr. Ambalal Patel
મો. 9824059498
06/05/2021 10:04:05
52 હર્ષરાજ હેલ્થકેર હોસ્પીટલ, સુભદ્રાનગર, પાટણ 0 0 1 0 5 0 4 0 9, સુભદ્રાનગર, સ્ટેશન રોડ, પાટણ - 384265 પાટણ કૌશિકભાઇ ૫ટેલ
મો. 9327738155
06/05/2021 22:05:47
53 રોનક હાર્ટ એન્ડ ક્રીટીકલ કેર (ICU) હોસ્પીટલ 1 0 0 0 5 0 4 0 કિલાચંદ શૉપિંગ કોમ્પલેક્ષ, પહેલો માળ, પહેલી લાઈન,પાટણ પાટણ ડૉ. વિષ્ણુંગિરિ ગોસ્વામી
મો. 9724501073
07/05/2021 07:55:34
54 સા.આ.કેન્દ્ર કાકોશી 0 0 0 0 0 0 10 0 near bazzar kakoshi dr V J VERMA
મો. 9687630293
06/05/2021 12:49:02
55 કેશવ હોસ્પીટલ, બગેશ્વર મહાદેવ, પાટણ 0 0 0 0 3 0 5 0 બગેશ્વર મહાદેવ મંદિરની સામે, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, પાટણ પાટણ દલપતભાઈ
મો. 9979927705
01/05/2021 09:22:12
56 સિધ્ધી મેડીકલ હોસ્પીટલ, બસસ્ટેન્ડ રોડ પાટણ 0 0 0 0 6 0 2 0 ગજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, બસ સ્ટેશન રોડ, પાટણ પાટણ કિરણ ઠક્કર
મો. 9825739943
06/05/2021 09:42:26
57 ભગવતી કલીનીક, પાટણ 0 0 0 0 3 0 3 0 રેલ્વે નાણું, નવાગંજ બજારની સામે, પાટણ પાટણ Dr ashwinbhai patel
મો. 9925918100
07/05/2021 07:10:27
58 સા.આ.કેન્દ્ર સંડેર 0 0 0 0 1 0 4 0 સિધ્ધનાથ મંદિરની પાસે, સંડેર સંડેર ડો એસ એસ પટેલ
મો. 9687687894
06/05/2021 13:22:25
  કુલ બેડ 33 0 100 2 788 8 573 173